Committee  
 
Organization Committee

Co-chairs:

 • Dr. Qingshun Quinn Li (Xiamen University, China)
 • Dr. Yonglong Lu (Xiamen University, China)

Members:

 • Dr. Burke Burnett , Pacific Science Association
 • Dr. Bin Chen, The Third Institute of Oceanography, China
 • Dr. Baoshan Cui, Beijing Normal University, China
 • Dr. Hangqing Fan, Guangxi Academy of Sciences, China
 • Dr. Zheng Gong, Hohai University, China
 • Dr. Guangxuan Han, Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences
 • Dr. Ming Jiang, Northeast Institute of Geography and Agroecology, Chinese Academy of Sciences
 • Dr. Bo Li, Fudan University, China
 • Dr. Guanghui Lin, Tsinghua University, China
 • Dr. Suhua Shi, Sun Yat-sen University, China
 • Dr. Jianwu (Jim) Tang, Eastern China Normal University, China
 • Dr. Shen Yu, Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences
 • Dr. Linsheng Zhong, Ecological Society of China, China
Local organization committee

Luzhen Chen, Qinhua Fang, Lingfeng Huang, Yangfan Li´╝îXiaofeng Lin, Yingjia Shen, Wenqing Wang,  Pei Wang, Jingjing Yuan, Yihui Zhang, Yuanye Zhang, Hailei Zheng, Xudong Zhu